Breaks

IBSF Billiards Championships 150 up - Bengaluru / India 2016 - all breaks

Highest break - Pankaj Advani: 154

No
Player

Breaks
1Pankaj Advani154, 152, 152, 151, 150, 150, 150, 146, 142, 141, 134, 133, 123, 122, 117, 117, 115, 114, 110, 109, 106, 101, 99, 98, 98, 97, 96, 92, 91, 90, 90, 88, 87, 86, 81, 80, 79, 73, 69, 65, 65, 64, 62, 61, 51
2Peter Gilchrist153, 152, 152, 151, 150, 138, 129, 126, 115, 115, 113, 112, 112, 110, 103, 99, 93, 91, 89, 86, 85, 84, 84, 83, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 73, 71, 69, 66, 65, 64, 62, 60, 59, 58, 55, 53, 53, 52, 50, 50, 50
3Dhvaj Haria153, 152, 145, 141, 131, 126, 125, 120, 94, 94, 91, 88, 82, 79, 76, 75, 65, 65, 63, 61, 53, 52, 50
4Sourav Kothari152, 151, 150, 146, 137, 128, 118, 109, 108, 107, 104, 98, 98, 90, 89, 79, 78, 68, 61, 57, 55, 52, 50, 50
5Dhruv Sitwala152, 151, 107, 106, 101, 98, 97, 96, 90, 89, 86, 86, 81, 78, 78, 73, 71, 70, 70, 69, 69, 63, 61
6Bhaskar Balachandra151, 144, 143, 140, 127, 112, 108, 101, 98, 95, 91, 88, 88, 79, 77, 71, 68, 67, 63, 58, 58, 55, 50
7Robert Hall151, 138, 122, 121, 101, 93, 93, 88, 87, 84, 82, 81, 81, 79, 72, 71, 66, 64, 64, 63, 61, 59, 59, 57, 54, 53, 50
8Siddharth Parikh150, 146, 145, 122, 108, 99, 94, 87, 87, 78, 75, 73, 73, 72, 70, 68, 68, 57, 56, 56, 51
9Chit Ko Ko145, 138, 128, 124, 117, 106, 97, 96, 96, 92, 91, 77, 73, 72, 69, 65, 61, 60, 56, 51, 50
10Aung Htay141, 115, 105, 98, 96, 95, 95, 93, 89, 89, 85, 84, 79, 79, 78, 70, 66, 65, 61, 58, 57, 57, 57, 56, 56, 55, 55, 55, 53, 53, 52
11Thawat Sujaritthurakarn137, 119, 104, 102, 95, 89, 88, 88, 81, 72, 68, 65, 65, 64, 59, 53, 51
12Alok Kumar136, 134, 113, 105, 103, 101, 100, 100, 94, 90, 88, 86, 72, 71, 69, 68, 64, 57, 56, 56, 55, 54, 53, 53, 53
13Brijesh Damani134, 128, 119, 84, 83, 80, 75, 73, 68, 63, 63, 63, 61, 58, 54
14Devendra Joshi120, 114, 100, 93, 68, 62, 60, 55, 51
15Rupesh Shah120, 109, 98, 96, 95, 94, 93, 83, 83, 82, 73, 69, 68, 63, 59, 54, 52
16Jaiveer Dhingra111, 101, 93, 83, 76, 65, 65, 64, 64, 62, 59, 58
17Praprut Chaithanasakun111, 98, 97, 96, 93, 93, 89, 87, 86, 73, 69, 65, 63, 59, 57, 57, 57, 55
18Shankar Rao98, 54
19Nalin Patel93, 74, 68, 66, 65, 64, 59
20Ajeya Prabhakar82
21Soheil Vahedi68, 66, 65, 58, 56, 50, 50
22Mohamed Aslam57

Created by :